onsdag 25. februar 2009

Hvorfor vil Frp ha søndagsåpne butikker?

Frp vil tillate butikker å holde åpent alle helligdager og søndager. Det er forunderlig at et parti som de siste dagene har reist debatt om snikislamisering av det norske samfunnet og som hegner om norske og kristne verdier, kan foreslå å gjøre søndager til en hvilken som helst shoppingdag.

Så sent som i 2003 ble dagens åpningstidsbestemmelser vedtatt. Stortinget tok da til ordet for at det er viktig å sette grenser for kommersiell aktivitet på helligdager, og at det derfor som hovedregel skal holdes stengt på søndager. Frp hevder det krever mye byråkrati for å håndheve regelverket. Det er direkte feil. Med unntak av noen problemer med hagesentrene, er varehandelen svært lovlydig og følger regelverket til punkt og prikke.

Den rød-grønne regjeringen er opptatt av å beholde søndagen som en annerledes dag. Vi vil at flest mulig arbeidstakere skal få fri på søndager. Det er helt i tråd med hva kirken også ønsker. Vi er altså opptatt av norske og kristne verdier. Hvorfor er ikke Frp det?

mandag 23. februar 2009

Frp vil sende kvinner hjem

Frp vil tydeligvis blåse liv i husmora fra 50-tallet. Det virker i hvert fall slik når man leser forslaget til partiets nye familiepolitikk. Frp foreslår der å gi skattelette, fornyet kontantstøtte og sosial støtte til foreldre som vil være hjemme. Dette er tiltak som vi vet vil sende kvinner tilbake til kjøkkenbenken. Hvorfor? Jo, fordi kvinner tjener dårligere enn menn, de jobber oftere deltid og har gjerne dårligere samvittighet for barna. Arbeiderpartiet vil gi foreldre både tid med barna og mulighet til å jobbe. Derfor sørger vi for gode foreldrepermisjonsordninger og rekordutbygging av barnehageplasser. Vi vil altså verken sende kvinner eller menn hjem, men heller gi dem tid til både barna og jobben.

torsdag 19. februar 2009

Grumsete om Hadia Tajik

En blogger på TV2s nettsider skriver ”Hadia Tajik fremstår som moderne, fresh, kvikk, åpen og liberal. En tilsynelatende godt integrert kvinne med utdannelse og karriere. Nå er hun avslørt som en av dem som står for det mest dramatiske forsøket på å påføre landet begrenset ytringsfrihet og tilpasse politiet og domstolene til islamistenes krav. Det er utrolig og grenser mot landsforræderi. Saken bør være en vekker. Utdannelse, integrering og tilsynelatende liberalisme er bare skalkeskjul. Tar vi sjansen på å tro at ikke alle er likedan?” Dette er en fordomsfullt og rasistisk uttalelse. Jeg er opprørt over behandlingen en ung, dyktig politiker med minoritetsbakgrunn får. Medias massive fokus på Tajiks rolle i denne saken nører opp under grumsete holdninger. Jeg stiller spørsmålet: ville en etnisk, norsk politisk rådgiver blitt utsatt for det samme mediekjøret som Hadia Tajik? Neppe! Media vet like godt som meg at en politisk rådgiver i et departement ikke har noen instruksjonsmyndighet overfor embetsverk i motsetning til statsråden og statssekretærer Når media forsøker å gi Hadia Tajik skylden, er det bevisst eller ubevisst, fullstendig skivebom.

torsdag 12. februar 2009

TV2 MÅ SKJERPE SEG – FOTBALL TIL FOLKET!

Det var mange som hadde gledet seg til gårsdagens landskamp mellom Tyskland og Norge. Men dessverre sviktet TV2 i rollen som allmennkringkaster, og sendte kampen på nett. Noe som gjorde at bare et fåtall mennesker fikk oppleve at nye-Drillos slo Tyskland.Dette er helt og holdent TV2s ansvar. De kjøpte sine rettigheter til kampen direkte fra det tyske Fotballforbundet, og valgte selv ikke å sende kampen på tv. Dette er en avtale som verken Norges Fotballforbund eller offentlige myndigheter har kunnet påvirke.I den ordinære fotballavtalen som omfatter toppfotball og landskamper spilt i Norge, er dette regulert i avtale mellom Norges Fotballforbund og TV2. Norges Fotballforbund har som en av forutsetningene i avtalen at TV2 skal operere som allmennkringkaster, gjennom at de skal få fotball ut til folket!Vårt klare budskap til TV2 er: Skjerp dere!!! Fotball til folket!!!!!
Støtt facebook-gruppen: TV2 MÅ SKJERPE SEG – FOTBALL TIL FOLKET!

tirsdag 3. februar 2009

Blasfemiparagrafen forgår - ytringsfriheten består

De siste dagene har debatten rundt fjerning av blasfemiparagrafen og en endring av straffeloven vært høylytt i politiske kretser og i media. Jeg finner det derfor nødvendig å presisere følgende:

Blasfemiparagrafen vil bli fjernet jamfør endringen i straffeloven, som er fremlagt fra Stortinget.

I den samme lovsaken varsles det at en tidligst i 2011 skal fremme en sak, der man skal se på hatbestemmelsen i straffeloven. Før en slik sak eventuelt vil bli fremmet for Stortinget, vil man ha en grundig utredning av saken. Deretter vil saken bli sendt på høring, slik at alle innstanser vil få si sitt. I tillegg skal Regjeringen og regjeringspartienes stortingsgrupper behandle saken, før den blir fremmet for Stortinget.

Personlig har jeg vanskelig for å se nødvendigheten av å stramme inn hatbestemmelsen, så lenge ytringsfriheten vil være regulert gjennom grunnloven og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

Dessuten tror jeg – med de siste ukenes debatt – at en innstramming av straffelovens hatbestemmelse ikke vil få flertall for å kunne fremmes. Men uansett vil vi få god tid på å diskutere dette. Et eventuelt lovforslag vil først bli fremmet i 2011!!!

Politibemanningen skal styrkes

For den rød-grønne regjeringa er folks trygghet i hverdagen viktig. Målet for justispolitikken vår er å forebygge bedre, reagere raskere og oppklare mer. Derfor er også et nært og sterkt politi viktig for oss. Det er ikke tvil om at det i den siste tiden har vært en utfordrende situasjon knyttet til bemanningen i politiet. Det skyldes blant annet at det ble utdannet for få politifolk under forrige regjering. Denne situasjonen har regjeringa tatt på alvor, og dette kom godt til syne da den finanspolitiske tiltakspakka nylig ble lagt fram. I tiltakspakka ble det gitt 252 millioner kroner for å opprette 460 nye sivile stillinger i politiet. Selv Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund har kalt dette ”et historisk løft” for politiet. Når disse nye stillingene er besatt, kan om lag 280 polititjenestemenn frigjøres fra sivile oppgaver som arrestforvaring, transport og grensekontroll, og settes inn i operativt politiarbeid. Dette betyr flere politifolk på patrulje i gatene, og flere betjenter til å rykke ut på oppdrag.

De 460 nye sivile stillingene kommer i tillegg til årsverkene som ligger inne i statsbudsjettet for 2009, noe som betyr at politiet totalt får en økning på 710 årsverk i 2009. Dette vil gi et merkbart løft for hele politietaten, og gjøre politiet sterkere rustet til å forebygge og bekjempe kriminalitet i lokalmiljøene.