onsdag 9. februar 2011

Ønsker en boklov

Konkurransen på det norske bokmarkedet reguleres i dag av Bokavtalen, en frivillig og tidsbegrenset avtale mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Avtalen skal bevare mangfoldet og sikre utvikling av norsk språk og litteratur. Gjennom avtalen kan forlagene blant annet bestemme fastpris på bøkene de gir ut, et virkemiddel som skal gjøre det lønnsomt å utgi smalere litteratur.

Bokavtalen er en av bærebjelkene i norsk kulturpolitikk, men en boklov vil sikre mer stabilitet og forutsigbarhet for bransjen. For at de store forlagene ikke skal bli for mektige, mener jeg at vi bør se på mulighetene for å regulere bokmarkedet.

Slik det er nå, fornyes bokavtalen hvert fjerde år. Innfører man en boklov, slipper man å bekymre seg for skiftende politiske vurderinger. En av de store svakhetene med bokavtalen er at det med jevne mellomrom såes tvil om hvorvidt det er reell konkurranse på det norske bokmarkedet.

Les mer om denne saken på db.no.

tirsdag 1. februar 2011

Finn deg en mann!

Hvem kunne tenke seg å tilby en mann en deltidsstilling? Ingen. Men det er helt greit å tilby ei nyutdanna hjelpepleier og jordmor kun deltidsstilling. Hun skal jo likevel gifte seg og bli forsørga av mannen sin.

Hvorfor ikke bare være ærlig og si fra til jentene når de velger helsefag; Sørg for å finn deg en partner som kan forsørge deg.

Ufrivillig deltid tvinger kvinner til fremdeles å være forsørget av sine menn. Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret sitter godt planta i helseadministratorer i både kommuner og stat.

Mange kvinner blir behandlet som annenrangs arbeidstakere i det norske arbeidsmarkedet. I helse– og omsorgssektoren kombineres deltid med ekstravakter. Hotel og restaurant har 0-stillinger og ringevakter. Arbeidsforholdet anses å være avsluttet når de avtalte vaktene eller arbeidet er utført. I praksis betyr det null oppsigelsestid. Slik praksis gir usikker og uoversiktlig arbeidssituasjon, med tilfeldig arbeidstid og inntekt. Når høyresida nå i tillegg igjen vil svekke oppsigelsesvernet og ha flere midlertidig ansatte, vil dette aller først ramme kvinner. Dette er et likestillingsfiendtlig forslag.

Det har aldri vært høyresida som har bidratt til å fremme likestilling i Norge. Og det ser heller ikke ut til at de ønsker å være i førersetet fremover.

Statusen som verdensmestre i likestilling har blitt ei sovepute.

Virkeligheten viser nemlig ingen verdensmestertakter:
Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i verden. Kvinner tjener mindre enn menn, selv om de har like høy utdanning. 80 prosent av alle som jobber deltid er kvinner. Og mens 8 av 10 småbarnsmødre jobber deltid, jobber småbarnsfedre mer enn noen andre.

Når alle familier i dag tar de samme valgene på for deling av arbeidsoppgavene dreier det seg ikke om valgfrihet, men om sterke kjønnsrollemønstre. Før vi innser det siste, oppnår vi aldri full likestilling.