torsdag 30. september 2010

Urettferdig likningsverdig på bolig?

Enkelte har kritisert de nye verdsettingssytemet for boliger for å være veldig urettferdig. Andre tror vi innfører en ny boligskatt. Begge delene er feil. Sannheten er at vi nå kvitter oss med et system, som har vært grovt urettferdig.

La meg ta et eksempel: Min leilighet på St.Hanshaugen i Oslo, som de siste årene har steget kraftig i verdi, har frem til nå hatt en ligningsverdi på 100 000 kroner. Mine foreldres husbankhus på Ørland, som er vanskelig å få solgt, har hatt en ligningsverdi på nær 300 000. Med den ny modellen vil huset på Ørland få redusert ligningsverdien med 100 000, mens leiligheten på St.Hanshaugen får en ligningsverdi på 1,2 millioner. Begge boligene vil nå få en ligningsverdi som ligger rundt 25 prosent av markedverdien.

Den nye verdsettingen erstatter som eksemplene viser, et system som var dårlig og urettferdig. Det gamle systemet ga lav ligningsverdig på dyre boliger i byer, og høy ligningsverdi for boliger i grisgrendte strøk. Selv om verdien på boligen min har økt enormt, betyr ikke det at jeg må betale mer i skatt. Årsaken er at jeg er ikke formuende. For at man i det hele tatt skal betale skatt må man være det. Og selv om jeg ikke hadde hatt gjeld, måtte ligninsverdien på min bolig ha vært mer enn 1,4 millioner for at jeg og min ektefelle skulle fått formuesskatt.

Det nye takseringssytemet innfører ingen ny boligbeskatning og påfører heller ikke befolkningen større skattebyrde. Tvert imot bidrar de økte bunnfradragene i formueeskatten som regjeringen har innført, til at det blir en samlet skattelette på 760 000 millioner. Denne skatteletten kommer ikke de rike til gode, men vanlig mennesker med små formuer. Dette mener vi er en rettferdig og god fordelingspolitikk.

mandag 6. september 2010

Opposisjonens barnehagebløff

Opposisjonspartiene har de siste dagene kritisert regjeringen for at det ikke er full barnehagedekning. Det er lett å kritisere uten selv å løfte en finger. For sannheten er at opposisjonspartiene i mindre grad har stått på barrikadene for barnehageutbygging. De har vært negative til lovfestet rett til barnehageplass. Og de har aldri foreslått eller bevilget penger til løpende opptak til barneplass. Opposisjonspartiene har tydeligvis ikke forstått at det er politisk vilje, lovfestet rett til barnehageplass og penger som har gitt rekordmange barn plass i barnehage under den rødgrønne regjeringen.

Men jobben er ikke gjort en gang for alle. Fortsatt har vi et lite stykke å gå før de aller minste også er sikret en plass. Men vi er på vei, og vi gir oss ikke før alle som ønsker det har fått en barnehageplass. Det kan opposisjonen være helt trygg på. Og så håper jeg at opposisjonspartiene i fortsettelsen vil la være å kaste stein, når de selv sitter i glasshus.

onsdag 1. september 2010

Fortsatt utbyttebegrensning i barnehagesektoren

De rødgrønne partiene står fast ved utbyttebegrensning og regulering ved salg av barnehager. Det som står på trykk i VG i dag er feil. Vi har overhodet ikke snudd i saken. Vi mener fortsatt at utbyttebegrensning er viktig for å sikre at pengene statene har bevilget til barnehagesektoren kommer ungene til gode, og ikke havner som overskudd hos store, kommersielle selskaper.

Regjeringen vil også regulere salg av barnehager. Men vi vil sikre at loven har ønsket virkning. Derfor har vi bedt høringsinstansene komme med innspill på hvordan reglene best mulig kan utformes. Og nettopp derfor er vi innstilt på å justere lovteksten. Men ingen skal være i tvil om at vi vil regulere salg av barnehager.

Private barnehageeiere har fått 100 prosent finansiering til drift av det offentlige og gjennom foreldrebetaling. De neste fem årene vil vi gi de private enda bedre økonomi. Men vi må unngå at disse pengene havner som overskudd i lomma på eierne istedenfor å sikre kvaliteten i de private barnehagene.